KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

GAZİANTEP BASKETBOL VE SPOR A.Ş. (“GAZİANTEP BASKETBOL”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, GAZİANTEP BASKETBOL olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, GAZİANTEP BASKETBOL ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 • Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 

 

Kanun uyarınca, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 41031 sicil numarasıyla kayıtlı, 0735075836800013 MERSİS numaralı, Karataş Mahallesi 103410 Nolu Cadde No:3 Şahinbey Spor Salonu Şahinbey/Gaziantep adresinde mukim GAZİANTEP BASKETBOL veri sorumlusudur.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz GAZİANTEP BASKETBOL tarafından;

 • Talebiniz halinde sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
 • Satışa bağlı faturalandırma dahil her türlü muhasebesel işlemleri gerçekleştirmek,
 • Sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasını gerçekleştirmek,
 • GAZİANTEP BASKETBOL ile girmiş olduğunuz her türlü ticari işlemlerde tarafınızın hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizi tespit etmek,
 • GAZİANTEP BASKETBOL’un ticari işlemlerde basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • GAZİANTEP BASKETBOL bünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesini sağlamak,
 • İş geliştirme çalışmaları yapmak ve yeni stratejiler geliştirmek,
 • Her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve hukuki talep ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak, 
 • GAZİANTEP BASKETBOL merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturmak ve yönetmek,
 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlamasını ve takibi yapmak,
 • Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasını yapmak,
 • Bazı etkinliklerin organizasyonunu ve takibini sağlamak,
 • GAZİANTEP BASKETBOL’un ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri sahibinin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • GAZİANTEP BASKETBOL’un hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen (5. ve 6. maddesine uygun olarak) sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, Türkiye Basketbol Federasyonu, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), GAZİANTEP BASKETBOL satış ve pazarlama birimi personeline ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, aracılık ettiğimiz kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, sevkiyatlarınız için anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarına ve tedarikçisi olduğumuz diğer firmalara, yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, etkinlik ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz; operasyonel süreçlerin yürütüldüğü departmanlarımız, genel müdürlüğümüz, ürün ve hizmet sunduğumuz ofis ve servislerimiz ve GAZİANTEP BASKETBOL tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda iş ilişkisi içerisinde olduğumuz müşterilerimizin irtibat kişilerine ait; Ad-Soyad, TCKN, imza, işyeri adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve çalıştığı pozisyon tipindeki kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla GAZİANTEP BASKETBOL’un meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan Amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

 • İlgili Kişinin Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak, dilediğiniz zaman GAZİANTEP BASKETBOL’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Kişisel verilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya 
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak GAZİANTEP BASKETBOL’a iletebilir, detaylı bilgi almak için GAZİANTEP BASKETBOL’un internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. www.gaziantepbasketbol.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Karataş Mahallesi 103410 Nolu Cadde No:3 Şahinbey Spor Salonu Şahinbey/Gaziantep adresine iletilmesi,
 2. www.gaziantepbasketbol.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun GAZİANTEP BASKETBOL’a ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya GAZİANTEP BASKETBOL’a daha önceden bildirilen ve GAZİANTEP BASKETBOL’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekaletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, Ad-Soyad, imza, TCKN, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GAZİANTEP BASKETBOL tarafından reddedilecektir.

GAZİANTEP BASKETBOL’un işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

GAZİANTEP BASKETBOL VE SPOR A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu İçin Tıklayınız..

Çalışan Adayları Aydınlatma Metni İçin Tıklayınız..

Çalışanlar İçin Kvkk Aydınlatma Metni İçin Tıklayınız..